REGULAMIN PORTALU FACHOWYWYKONAWCA.PL
1. Portal fachowywykonawca.pl. to interaktywne narzędzie adresowane do profesjonalistów, jak i do wszystkich osób poszukujących rozwiązań wykończenia, aranżacji czy instalacji urządzeń domowych. Portal ma na celu przekazywanie wiedzy. Umożliwia też kontakt ze specjalistami z określonej dziedziny.
2. Właścicielem portalu fachowywykonawca.pl jest firma Publikator Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-425 Białystok, ul. Cieszyńska 3A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000084741, o kapitale zakładowym 165 tys. zł oraz wpisana do rejestru czynnych płatników podatku od towarów i usług - NIP 542-021-03-91.
3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego fachowywykonawca.pl, zwanego dalej Portalem.4. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne. Użytkownik korzystający z Portalu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
OPIS USŁUGI
1. Niezarejestrowany Użytkownik w ramach Portalu ma nieodpłatny dostęp do następujących Usług:
- przeglądanie artykułów, prezentacji produktów, porad oraz realizacji i galerii,
- możliwość przeglądania baz danych,
- publikowanie komentarzy pod artykułami, galeriami oraz realizacjami.
2. Użytkownicy zarejestrowani mają nieodpłatny dostęp do następujących Usług:
- publikowanie swoich danych, zdjęć i treści w Profilu użytkownika,
- publikowanie zdjęć i treści oraz tworzenie swoich galerii w Profilu użytkownika,
- publikowanie komentarzy pod artykułami, zdjęciami w galeriach, tworzenie indeksu stron ulubionych.
OBOWIĄZKI I PRAWA UŻYTKOWNIKA
1. Korzystanie z informacji, materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych na stronach Portalu, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów oraz Baz danych. Zabronione jest w szczególności:
a) dokonywanie, między innymi w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz przesyłania lub w inny sposób przetwarzania danych dostępnych przez Portal, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu,
b) rozpowszechnianie treści publikowanych na stronach Portalu, 
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
2. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z treści Portalu i Baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o ochronie baz danych.
3. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu treści, chyba że Właściciel w formie oświadczenia postanowi inaczej. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do udostępnianych materiałów, naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
4. Zabronione jest używanie Portalu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem, w szczególności zabronione jest ingerowanie w zawartość Portalu, naruszanie zabezpieczeń lub destabilizacja jego działania.
5. Zamieszczone w Portalu informacje, teksty, artykuły oraz wszelkie inne dane i materiały nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody Publikator Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 
PUBLIKATOR SP. Z O.O.
1. Wszelkie prawa do Portalu i stron zastrzeżone są na rzecz Właściciela, a prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio podmiotów, których materiały - na podstawie umowy/współpracy z Właścicielem - są udostępniane na stronach Portalu.
2. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Portalu treści reklamowych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu oraz części obsługiwanych przez Partnerów oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
3. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących z Portalem lub, do których prowadzą linki ze stron Portalu.
4. Zamieszczane materiały, w tym reklamy, nie mogą zawierać lub odnosić do treści sprzecznych z prawem i nieetycznych. Publikator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów niezgodnych ze stylem portalu (bez podania przyczyny), wobec których jest podejrzenie poświadczania nieprawdy, niezgodności z prawem.
5. Publikator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia ogłoszenia lub oferty w Portalu.
6. Linki zawarte w Portalu nie oznaczają naszej rekomendacji produktów i usług zamieszczonych na stronach, do których się odnoszą.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Pomimo, iż wszystkie materiały zamieszczane w Portalu przez osoby trzecie są skanowane programem antywirusowym, Publikator Sp. z o.o. nie może dać gwarancji, że będą one wolne od wirusów lub innych szkodliwych kodów.
2. Ze względu na charakter narzędzia jakim jest internet, Publikator Sp. z o.o nie może zagwarantować stałego i wolnego od błędów dostępu do Portalu.
3. Publikator Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za błędy w działaniu programów i systemów operacyjnych używanych przez użytkowników portalu , ograniczenia w dostępie internetu lub inne utrudnienia powstałe nie z naszej winy.
4. Publikator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości portalu fachowywykonawca.pl, oraz o dokonywanych w nim zmianach bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.
5. Publikator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu portalu fachowywykonawca.pl Korzystanie przez Użytkownika z portalu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.
6. Wszystkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Portalu należy przesłać na adres: redakcja@fachowywykonawca.pl
 
 
 
REGULAMIN PROFILU
Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Publikator Sp. z o.o. na rzecz użytkowników Profili założonych na portalu internetowym fachowywykonawca.pl.
1.Profile użytkownika na portalu fachowywykonawca.pl udostępniane są bezpłatnie przez Publikator Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-425 Białystok, ul. Cieszyńska 3A, NIP 542-02-10-391, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000084741, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2.Użytkownikiem Profilu może być osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia może być użytkownikiem pod warunkiem, że zgodę na jej uczestnictwo wyrażą rodzice lub opiekunowie.
3.Użytkownik uzyskuje możliwość stworzenia Profilu użytkownika na portalu fachowywykonawca.pl po zaakceptowaniu zasad ujętych w niniejszym Regulaminie oraz wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego. Każde zalogowanie się na stronę Portalu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Warunkiem aktywowania Profilu użytkownika jest potwierdzenie adresu poczty elektronicznej podanego w formularzu rejestracyjnym w sposób podany w treści maila.
4.Poprzez założenie Profilu użytkownika na portalu fachowywykonawca.pl, użytkownik otrzymuje dostęp do takich narzędzi interaktywnych, jak: twoje konto - wizytówka w bazie firm. Szczegółowe postanowienia dotyczące innych usług interaktywnych na portalu fachowywykonawca.pl regulowane są odrębnymi umowami prawnymi.
5.Potwierdzenie adresu poczty elektronicznej przez użytkownika jest równoznaczne z potwierdzeniem autentyczności i zgodności z rzeczywistym stanem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym i w Profilu użytkownika.
6.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność karną i cywilną za opinie i materiały, zamieszczane na Portalu niezgodne z prawem.
7.Użytkownik nie może publikować na portalu Fachowywykonawca.pl treści traktowanych jako SPAM, czyli takich, które nie są związane z tematyką Portalu oraz treści mających charakter reklamowy lub handlowy.
8.Wypowiedzi i materiały publikowane przez Użytkowników na stronach Portalu nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, wzywać do popełnienia przestępstw, nie mogą być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, ani propagować przemocy, zawierać treści obscenicznych i obraźliwych, naruszać praw autorskich i pokrewnych, znaków towarowych lub innych praw podmiotowych jakichkolwiek osób trzecich, zawierać wirusów ani jakichkolwiek innych rozwiązań destrukcyjnych.
9.Publikator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania wypowiedzi, które nie spełniają warunków określonych w pkt. 6, 7 i 8.
10. Profile użytkowników, którzy w procesie rejestracji podali nieprawdziwe dane, bądź dane te są nieaktualne (np. nieaktywny adres e-mail) lub notorycznie naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, mogą zostać zamknięte bez ostrzeżenia.
11.Publikator Sp. z o.o. nie ma obowiązku kasowania postów opublikowanych pod artykułami, nawet jeżeli ich autor wyrazi takie życzenie.
12.Każdy zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie pod podanym adresem e-mail poczty elektronicznej z adresu www.fachowywykonawca.pl.
13.Użytkownicy Profili poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach fachowywykonawca.pl wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w mediach wydawanych przez Publikator Sp. z o.o.
14.Zamieszczanie komentarzy i innych treści pod artykułami, realizacjami lub w galeriach jest bezpłatne. Za wykorzystanie tych treści w innych mediach wydawanych przez Publikator Sp. z o.o. nie przysługuje wynagrodzenie.
15.Publikator Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań.
16.Publikator Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub wyłączenia możliwości korzystania z bezpłatnych Profili użytkownika fachowywykonawca.pl bez podawania przyczyn takiego działania.
17.Nicki (loginy) i emblematy (awatary) użytkowników nie mogą mieć, bez wyraźnej zgody Wydawcy, charakteru komercyjnego. Reklamowe i związane z działalnością gospodarczą są niedozwolone i będą usuwane. Zapis ten nie dotyczy zarejestrowanych w serwisie fachowywykonawca.pl wykonawców.
18.Sygnatury (podpisy zamieszczane pod treścią wypowiedzi) użytkowników nie mogą mieć, bez wyraźnej zgody Wydawcy, charakteru komercyjnego. Reklamowe i związane z działalnością gospodarczą są niedozwolone i będą usuwane.
19.Publikator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie.
 
 
 
Regulamin zamieszczania produktów reklamowych na stronach Internetowych firmy Publikator Sp. z o.o.
Na podstawie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r., (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204) wprowadza się Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na Portalach Internetowych będących własnością Publikator Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział Gospodarczy Krajowego Sądowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000084741, z kapitałem zakładowym w wysokości 220 000zł
UŻYTKOWNIK KORZYSTAJĄCY z portalu www.fachowywykonawca.pl ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU.
Niniejszy Regulamin określa:
I. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE.
II. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCĘ.
III. WARUNKI TECHNICZNE
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I.DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE
Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
1.PORTAL - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, której twórcą, właścicielem i administratorem jest Publikator Sp. z o.o., dostępna w sieci pod adresem www.publikator.com.pl
2.USŁUGI - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, o których mowa w Dziale II Regulaminu;
3.USŁUGODAWCA - Publikator Sp. Z o.o. z siedzibą w Białymstoku wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział Gospodarczy Krajowego Sądowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000084741
4.UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, bez względu na okoliczność, czy zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie danej usługi on-line oferowanej przez Usługodawcę (tzw. Subscriber), czy też jest faktycznym użytkownikiem danej usługi (tzw. Use).
5.SERWIS - witryna internetowa dostępna pod adresem fachowywykonawca.pl oraz pod wszystkimi innymi adresami zawierającymi się w powyższym adresie lub będącym jego rozszerzeniami. Serwis jest własnością PUBLIKATOR Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku 15-113, ul. Cieszyńska 3A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 000008741, NIP 542-021-03-91.
6.PAKIET -wyszczególniony w cenniku zbiór interaktywnych elementów promocyjnych pozwalający Partnerowi na promocję produktów i firmy.
7.PARTNER - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie mający osobowości prawnej, która zamieszcza produkty reklamowe na stronach internetowych Publikator Sp. z o.o.
8.REGULAMIN - niniejszy regulamin określający zasady zamieszczania przez Partnera produktów reklamowych na stronach internetowych Publikator Sp. z.o.o.
 
II. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCĘ
1.USŁUGA INFORMACYJNA - usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom treści informacyjnych zawartych na stronach Portali.
2.USLUGA KOMUNIKACYJNA - usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom opcji zamieszczania przez nich opinii/komentarzy na temat artykułów oraz innych materiałów znajdujących się na stronach Portali.
3.USŁUGA WYSZUKIWANIA - usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom opcji wyszukiwania żądanych przez nich informacji w zasobach Portalu.
4.WPIS W BAZIE FIRM - usługa, w ramach której istnieje możliwość zamieszczania informacji o firmie prowadzonej przez Użytkownika Portalu,
5.USŁUGA REKLAMOWA - usługa, w ramach której istnieje możliwość emisji materiałów reklamowych na zasadach określonych w Regulaminie zamieszczania produktów reklamowych oraz indywidualnie zawieranych umowach
 
OPIS USŁUG REKLAMOWYCH:
FORMY REKLAMOWE - dostępne w serwisie www.fachowywykonawca.pl ustalane są na odrębnych zasadach zawartych w indywidualnych umowach współpracy. Informacje dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Usługodawcy pod numerem telefonu: (85) 67 85 363 oraz po przesłaniu zapytania na adres poczty elektronicznej: reklama@fachowywykonawca.pl Biuro Obsługi Klienta przedstawi Partnerowi ofertę uwzględniającą indywidualne potrzeby i wymagania klienta, a także dokładną cenę obejmującą wszystkie składniki usługi.
 
III. WARUNKI TECHNICZNE
1.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania, opóźnieniami w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.
2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Portalu na czas konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
3.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania Portalu lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu.
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych w celach marketingowych przez Serwis fachowywykonawca.pl
2.Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości Użytkowników na stronie Portalu.
3.Sądem właściwy dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
4.Partner oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.